Nasz

Statut

Statut Fundacji Portus Vitae.

§ 1
Ewa Dąbrowska, Marcin Dąbrowski, Paulina Krasnopolska oraz Janusz Krasnopolski, zwani dalej Fundatorami, oświadczają, że ustanawiają fundację pod nazwą Portus Vitae, zwaną dalej Fundacją.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3
1. Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz promocji zdrowego stylu życia uwzględniającego wszystkie składowe dobrostanu człowieka: ciało, umysł, emocje i pierwiastek duchowy oraz działania zmierzające do wzrostu świadomości społecznej na temat chorób psychicznych, chorób nowotworowych, stanów wypalenia zawodowego, depresji, zaburzeń lękowych i nerwic oraz wspieranie osób dotkniętych tymi chorobami i ich rodzin. Celem Fundacji jest także edukacja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, chorych na choroby nowotworowe i psychiczne oraz uchodźców.
2. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej w zakresie:
1. ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz promocji w zakresie wiedzy na temat holistycznego podejścia do zdrowia w tym onkologii, niepełnosprawności, depresji, wypalenia zawodowego oraz dobroczynności
2. wielowymiarowych działań terapeutycznych koniecznych w przełamywaniu barier czy osobistych ograniczeń, umożliwianiu powrotu do aktywności i podejmowaniu ról w życiu osobistym i społecznym,
3. prowadzenia i wspierania działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej, literackiej, artystycznej, edukacyjnej i badawczej oraz działania na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób nowotworowych, stanów wypalenia zawodowego, depresji, zaburzeń lękowych i nerwic,
4. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej w tym również polegającej na kształceniu studentów
5. organizowania i prowadzenia wolontariatu, działalności charytatywnej, akcji społecznych i edukacyjnych, kampanii informacyjnych i profilaktycznych; w tym na rzecz osób chorych onkologicznie, chorych psychicznie, uchodźców, niepełnosprawnych i ich rodzin oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w tym dla osób niepełnosprawnych, dotkniętych chorobą nowotworową, depresją i innymi stanami zaburzeń psychicznych,
7. zatrudnienia i aktywizacji zawodowej uchodźców przebywających w Polsce;
8. edukacji zawodowej uchodźców przebywających w Polsce.
9. edukacji odnośnie zdrowego stylu życia, odżywiania wspierającego zdrowie i aktywnego wypoczynku oraz działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu
10. działalności ekologicznej, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;
11. prowadzenia coachingów, mentoringów, warsztatów wspierających zdrowy styl życia, przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu oraz pomoc w aktywizacji osób z chorobami onkologicznymi i psychicznymi,
12. organizowania warsztatów grupowych poprawiających umiejętność dbania o dobrą kondycję psychiczną,
13. prowadzenia działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy danych,
14. kształtowania konstruktywnych przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne,
15. promowania równowagi w sferze „praca-życie” oraz przeciwdziałanie występowaniu syndromu wypalenia zawodowego,
16. angażowania do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych,
17. współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami państwowymi, administracją rządową, samorządem terytorialnym, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi, środowiskami nauki, techniki, kultury, organizacjami pozarządowymi, wszelkimi innymi podmiotami (w tym jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej).
18. działalności w zakresie kultu religijnego
3. Fundacja posiada osobowość prawną i prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej pożytku publicznego Fundacji. Całkowity dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego Fundacji – jej celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
3. Działalność statutowa wskazana w ust. 2 ma charakter niedochodowy i w całości finansowana będzie przez Fundację.
3. Przedmiotem działalności Fundacji jest:
1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) ;
2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59 B);
3. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
4. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
5. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29);
6. Działalność wydawnicza (Dział 58);
7. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (Dział 59);
8. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z,);
9. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
10. Usługi związane z wyżywieniem (Dział 56);
11. Usługi związane z zakwaterowaniem (Dział 55);
12. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
14. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
15. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
16. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11);
17. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
18. Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
19. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
20. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.);
21. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);
22. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
23. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);
24. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

§ 4
Fundatorzy przeznaczają na realizację celów Fundacji kwotę pieniężną w wysokości 2.000 zł. (dwa tysiące złotych) i wpłacają tę kwotę gotówką, która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji, z czego na działalność statutową przeznaczona zostaje kwota 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych), zaś na działalność gospodarczą 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Każdy z fundatorów wpłaca kwotę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

§ 5
Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z:
1. majątku własnego Fundacji;
2. darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
3. przychodów z odpłatnej działalności statutowej;
4. praw majątkowych oraz pożytków i przychodów z tych praw;
5. wpływów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, przychodów z ofiarności publicznej, aukcji i imprez organizowanych przez Fundację na jej rzecz;
6. dywidendy oraz zysków z akcji i udziałów;
7. oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych;
8. kredytów i pożyczek;
9. działalności gospodarczej.
Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 6
Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 7
1. Władzami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą
z tym, że Fundatorzy zachowują uprawnienia przyznane im niniejszym statutem.
2. W wypadku śmierci Fundatora na jego miejsce wstępuje osoba uprzednio przez niego wyznaczona a w wypadku niewyznaczenia takiej osoby spadkobierca Fundatora. W przypadku gdy spadkobiercami jest więcej osób wskazują oni ze swego grona jedną osobę wstępującą w uprawnienia Fundatora.

Rada Fundacji
§ 8
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 2 do 4 członków, w tym Przewodniczącego Rady kierującego jej pracami i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
3. Członków Rady, w tym Przewodniczącego, powołują i odwołują Fundatorzy.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3. odwołania, o którym mowa w punkcie 3. niniejszego paragrafu,
4. śmierci członka Rady.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
5. Członek Rady nie może pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Ponadto nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Przed powołaniem do Rady, Członek Rady składa stosowne oświadczenia dotyczące pkt.6 oraz zgody na powołanie.

§ 9
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
3. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 10
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek pozostałych członków Rady, Zarządu, bądź Fundatorów zgłoszony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
8. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a ponadto członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka  Rady. W przypadku korzystania z takiej możliwości Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona przesyła wszystkim członkom Rady informację o przeprowadzeniu głosowania wraz z projektem uchwały oraz wyznacza stosowny termin na oddanie głosu (nie krótszy niż 3 dni robocze).
9. Uchwałę uznaje się za podjętą zwykłą większością głosów, przy głosach oddanych przez co najmniej połowę członków Rady, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. W równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
10. W przypadku upłynięcia terminu na głosowanie lub po oddaniu wszystkich głosów, Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona stwierdzi przyjęcie lub odrzucenie uchwały oraz zarchiwizuje uchwałę wraz z potwierdzeniem powiadomienia członków Rady o głosowaniu oraz potwierdzeniem oddania przez nich głosów.

Zarząd Fundacji
§ 11
1. Zarząd składa się z 1 do 4 osób, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję. W skład Zarządu może zostać powołany każdy z Fundatorów.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3. śmierci członka Zarządu,
4. odwołania.
2. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Fundatorów.
3. Członkowie Zarządu:
1. nie mogą być członkami Rady ani pozostawać z członkami Rady w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Przed powołaniem, członek  Zarządu  składa stosowne oświadczenia dotyczące pkt. 5. oraz  zgody na powołanie.

§ 12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2. realizacja celów statutowych,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
4. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
5. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
6. ustalanie zasad zatrudniania i wysokości wynagrodzeń dla osób współpracujących z Fundacją na podstawie innych umów niż umowa o pracę;
7. wnioskowanie o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnioną funkcję.
3. Wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz warunki pełnienia funkcji w Zarządzie ustalają fundatorzy. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporach z nią Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady.

§ 13
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
5. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes lub członek Zarządu przez niego wskazany.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a ponadto członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu. W przypadku korzystania z takiej możliwości Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona przesyła wszystkim członkom Zarządu informację o przeprowadzeniu głosowania wraz z projektem uchwały oraz wyznacza stosowny termin na oddanie głosu (nie krótszy niż 3 dni robocze).
7. Uchwałę uznaje się za podjętą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w przypadku, gdy zostanie podjęta zwykłą większością głosów. W równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. W przypadku upłynięcia terminu na głosowanie lub po oddaniu wszystkich głosów, Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona stwierdzi przyjęcie lub odrzucenie uchwały oraz zarchiwizuje uchwałę wraz z potwierdzeniem powiadomienia członków Zarządu o głosowaniu oraz potwierdzeniem oddania przez nich głosów.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 14
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, w przypadku Zarządu liczącego do 2 osób uprawniony jest jednoosobowo każdy z jego członków, natomiast w wypadku Zarządu liczącego więcej niż 2 osoby uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Zmiany Statutu
§ 15
Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy w formie jednomyślnej uchwały, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Tworzenie przedstawicielstw, Połączenie Fundacji
§ 16
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia przedstawicielstwa podejmuje Rada Fundacji, przy czym decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów w formie jednomyślnej uchwały, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
4. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
5. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, przy czym decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów w formie jednomyślnej uchwały, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Likwidacja Fundacji
§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji przy czym decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów w formie jednomyślnej uchwały, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatorów.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w §3 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

§ 18
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia to jest 21 czerwca 2022 roku.

Want to make a difference?

Help us raise money for our humanitarian causes