REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia przez Fundację Portus Vitae, z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Biały Kamień 3 lok. 56, 02-593, zarejestrowaną Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000985795, posiadającą numer NIP 5213980054 oraz REGON 522804125 (zwanej dalej „Fundacją”) usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony portusvitae.org przekazywania darowizn pieniężnych w celu wsparcia działalności statutowej Fundacji.

1.2. W niniejszym Regulaminie, ilekroć jest mowa o „Darczyńcy”, należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną korzystającą ze strony portusvitae.org w celu przekazania darowizny na rzecz Fundacji.

1.3. Korzystając ze strony internetowej portusvitae.org w celu przekazania darowizny, Darczyńca oświadcza i potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach związanych z realizacją darowizny i zgodnie z Polityką Prywatności zawartą na stronie internetowej Fundacji.

1.4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Portus Vitae, z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Biały Kamień 3 lok. 56, 02-593 Warszawa.

2. PRZEKAZYWANIE DAROWIZN ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

Operatorem płatności jest spółka mBank SA z siedzibą w ul. Prosta 18,00-850 Warszawa

2.1. mBank SA (zwana dalej „Operatorem”).

2.2. Darowiznę można przekazać poprzez kliknięcie przycisku „Pomagam” na stronie internetowej Fundacji portusvitae.org i wypełnienie formularza płatności. Należy postępować zgodnie z instrukcjami Operatora.

2.3. Darowiznę wpłacić można przelewem elektronicznym, za pomocą karty płatniczej, kredytowej, BLIK, przelew bankowy . Fundacja nie pobiera od Darczyńców żadnych opłat ani prowizji związanych z przekazaniem Darowizny.

2.4. Aktualna lista banków współpracujących z Operatorem oraz metod płatności dostępna jest każdorazowo na stronie serwisu płatności.

2.5. Dane Darczyńców oraz ich wpłaty chronione są za pomocą bezpiecznego certyfikatu SSL, dzięki czemu wszystkie przekazywane informacje są zaszyfrowane.

2.6. Za pośrednictwem strony internetowej portusvitae.org można przekazywać darowizny jednorazowe lub cykliczne umożliwiające regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej na rzecz Fundacji.

2.7. Aby przekazać darowiznę jednorazową, Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie lub zadeklarować dowolną, wybraną przez siebie kwotę wybierając pole „inna”. Minimalna kwota Darowizny to 10 złotych.

2.8. Darowizna cykliczna polega na okresowym pobieraniu przez Operatora, w cyklu miesięcznym, określonej kwoty pieniężnej zadeklarowanej przez Darczyńcę, nie niższej niż 10 złotych, z jego karty płatniczej. W przypadku braku środków na koncie, zbyt niskiego limitu lub ustania ważności karty płatniczej, kwota nie zostanie pobrana.

2.9. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza danych z kart płatniczych Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi.

3. REKLAMACJE, ODWOŁANIE DAROWIZNY CYKLICZNEJ, ZWROT DAROWIZNY

3.1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres email: kontakt@portusvitae.org wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona przez Fundację indywidualnie w terminie 14 dni od jej otrzymania.

3.2. Darczyńca może w każdej chwili odwołać polecenie darowizny cyklicznej wysyłając do Fundacji wiadomość o tytule „Rezygnacja z darowizn cyklicznych” na adres email: kontakt@portusvitae.org. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił rezygnację z darowizn cyklicznych.

3.3. W przypadku problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji na adres email: kontakt@portusvitae.org

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2024r.

Scroll to Top