POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI PORTUS VITAE
DOTYCZĄCZA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Polityką”) stanowi zbiór zasad dotyczących ochrony prywatności w zakresie korzystania z mediów społecznościowych, stosowanych przez Fundację Portus Vitae, z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Biały Kamień 3 lok. 56, 02-593, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000985795, posiadającą numer NIP 5213980054 oraz REGON 522804125 (zwaną dalej „Fundacją”).
1.2. Celem Polityki jest określenie zasad gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które korzystają z serwisów w mediach społecznościowych Fundacji (zwanych dalej „Użytkownikami”). Polityka określa sposoby pozyskania danych Użytkowników, cele przetwarzania danych i podstawy prawne oraz prawa osób, których dane są przetwarzane.
1.3. Przez media społecznościowe Fundacji należy rozumieć konta Fundacji prowadzone w następujących portalach społecznościowych (zwanych dalej odpowiednio „Portalami”):
3.a) Facebook pod adresem: […]
3.b) LinkedIn pod adresem: […]
3.c) Instagram pod adresem: […]
1.4. Podstawę prawną niniejszej Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
2.1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Portus Vitae, z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Biały Kamień 3 lok. 56, 02-593 Warszawa (zwana również dalej „Administratorem”).
2.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem także pod adresem email [dedykowany adres email np. fundacja@portusvitae.org albo daneosobowe@portusvitae org itp].

3. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
3.1. Prowadząc konto w Portalu Facebook, Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy:
1.a) dokonali subskrypcji konta Fundacji w tym Portalu poprzez ikonę „Obserwuj” lub „Lubię to”,
1.b) zamieścili na tym koncie reakcję na post lub relację, komentarz pod postem lub relacją lub udostępnili post z tego konta.
Przetwarzane są dane Użytkowników takie jak: imię i nazwisko lub przydomek (nick) identyfikujący konto Użytkownika w tym Portalu, zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia mogące zawierać wizerunek Użytkownika, treść publikowanych komentarzy. Przetwarzane są także dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających konto Fundacji w Portalu, gromadzone poprzez pliki cookies.
3.2. Prowadząc konto w Portalu LinkedIn, Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy:
2.a) odwiedzili konto Fundacji lub weszły w interakcję z treściami zamieszczonymi na koncie Fundacji w tym Portalu,
2.b) udostępnili swoje dane osobowe poprzez usługi oferowane przez ten Portal, w szczególności poprzez formularze, ankiety, zapytania.
Przetwarzane są dane Użytkowników takie jak: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe Użytkownika, dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia, dotychczasowego zatrudnienia, aktualnego miejsca pracy, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych, treść publikowanych komentarzy. Przetwarzane są także dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających konto Fundacji, gromadzone poprzez pliki cookies.
3.3. Prowadząc konto w Portalu Instagram, Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy:
3.a) dokonali subskrypcji konta Fundacji w tym Portalu poprzez ikonę „Obserwuj”,
3.b) zamieścili na naszym koncie reakcję na post lub relację, lub komentarz pod postem lub relacją.
Przetwarzane są dane Użytkowników takie jak: imię i nazwisko lub przydomek (nick) identyfikujący konto Użytkownika w tym Portalu, zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia mogące zawierać wizerunek Użytkownika, treść publikowanych komentarzy. Przetwarzane są także dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających konto Fundacji, gromadzone poprzez pliki cookies.

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
4.1. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników, o których mowa w par. 3 wyłącznie w celach związanych z realizacją jej działalności statutowej i w następujących celach szczegółowych:
1.a) w celu prowadzenia konta Fundacji w określonym Portalu na warunkach określonych przez operatora Portalu,
1.b) w celu promowania działalności Fundacji na koncie w Portalu, w szczególności w celu promowaniu organizowanych przez Fundację wydarzeń,
1.c) w celu budowania społeczności osób związanych z Fundacją lub zainteresowanych jej działaniami, w tym w szczególności komunikowania się z tymi osobami,
1.d) w celu prowadzenia statystyk dotyczących aktywności Użytkowników na kontach Fundacji w określonych Portalach,
1.e) w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami osób trzecich.
1.2. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest realizacja celów statutowych Fundacji.

5. ODBIORCY DANYCH
5.1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie Fundacji, w szczególności upoważnionym podmiotom w zakresie usług marketingowych, usług informatycznych i wsparcia technicznego.
5.2. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć inne osoby korzystające z konta Fundacji w danym Portalu z uwagi na fakt, że dane osób obserwujących konta są jawne. Dane osobowe Użytkowników są administrowane na oddzielnych zasadach przez każdego administratora Portalu, zgodnie z opublikowaną przez niego polityką prywatności.
5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym Fundację, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.4. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Fundację do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani organizacji międzynarodowych.
5.5. Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI

W zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby prowadzenia statystyk, Fundacja pełni funkcję współadministratora danych w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, razem z podmiotem prowadzącym dany Portal. W przypadku Portali Facebook oraz Instagram jest to Meta Platforms Ireland Ltd z siedzibą w Dublinie, Irlandia. W przypadku Portalu LinkedIn jest to LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Dublinie, Irlandia. Działania te są podejmowane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
7.1. Dane osobowe przetwarzane są przez Fundację przez okres jaki jest niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały przekazane tj. do czasu zakończenia prowadzenia konta Fundacji w danym Portalu.
7.2. Dane przetwarzane na podstawie wymogów zawartych w przepisach prawa będą przetwarzane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują ich przechowywanie.
7.3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dotyczą.

8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
8.1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługuje:
1.a) prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub zaktualizowania,
1.b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda Użytkownika, którego dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
1.c) prawo do żądania usunięcia danych, o ile obowiązujące przepisy prawa nie zobowiązują Fundacji do przechowania tych danych przez określony czas,
1.d) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez Fundację w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
1.e) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
1.f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
8.2. W celu realizacji praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia [podać datę].
9.2. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki w przypadku zmiany przepisów prawa lub jeśli będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub nastąpią inne zmiany wpływające na jej treść.
9.3. W przypadku, o którym mowa w par. 9.2, zmieniona treść Polityki będzie obowiązywała od dnia jej opublikowania na stronie internetowej Fundacji.